Kvalitetspolicy

 • Å levere produkter og tjenester til rett tid med riktig kvalitet.

 • Å utføre alt riktig og å levere i tid gjelder for alt arbeid innen foretaket. Dette sikrer at kundene våre får produkter og tjenester som leveres i henhold til spesifikasjoner og kontrakter.

 • Ledelsen har det overordnede ansvaret for at denne kvalitetspolicy er opprettholdt og sørger for at nødvendige ressurser er tilgjengelige for at kontinuerlig forbedring og kvalitet oppnås.

 • Å gi ansatte relevant informasjon og opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver for å nå målet – fornøyde kunder.

 • Sørge for at det eksisterer et godt forhold mellom foretakene, de ansatte og omgivelsen rundt.

Miljøpolicy

Med et forpliktende partnerskap med kunder, leverandører og ansatte, har vi ansvar for å volde minst mulig skade på naturen så vel som på folk, med å oppnå de beste resultatene som er forventet av oss.

Vi vil oppnå våre mål gjennom følgende:

 • Gjennom kontinuerlig forbedring for å minimere miljøpåvirkningen av virksomheten. Ethvert viktig aspekt skal utgjøre et grunnlag for kontinuerlig forbedring.
 • Vi stiller miljøkrav til leverandørene våre når dette er mulig.
 • Vi sikrer at farlig avfall kastes eller resirkuleres på en sikker måte.
 • Vi følger gjeldende lover og andre krav som vi påvirkes av, og som kan være relatert til miljøaspekter.
 • Aktivt samarbeid om miljøspørsmål med kunder, leverandører og andre interessenter.
 • Alle ansatte skal være engasjerte og ha tilstrekkelig kunnskap til å utføre arbeider sitt på en miljømessig forsvarlig måte.

Oscar Samuelsson

CEO

Certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004