Kvalitetspolicy

• Å levere produkter og tjenester til rett tid med riktig kvalitet.

• Å utføre alt riktig og å levere i tid gjelder for alt arbeid innen foretaket. Dette sikrer at kundene våre får produkter og tjenester som leveres i henhold til spesifikasjoner og kontrakter.

• Ledelsen har det overordnede ansvaret for at denne kvalitetspolicy er opprettholdt og sørger for at nødvendige ressurser er tilgjengelige for at kontinuerlig forbedring og kvalitet oppnås.

• Å gi ansatte relevant informasjon og opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver for å nå målet – fornøyde kunder.

• Sørge for at det eksisterer et godt forhold mellom foretakene, de ansatte og omgivelsen rundt.

Miljøpolicy

Med et forpliktende partnerskap med kunder, leverandører og ansatte, har vi ansvar for å volde minst mulig skade på naturen så vel som på folk, med å oppnå de beste resultatene som er forventet av oss.

Vi vil oppnå våre mål gjennom følgende:

• Gjennom kontinuerlig forbedring for å minimere miljøpåvirkningen av virksomheten. Ethvert viktig aspekt skal utgjøre et grunnlag for kontinuerlig forbedring.

• Vi stiller miljøkrav til leverandørene våre når dette er mulig.

• Vi sikrer at farlig avfall kastes eller resirkuleres på en sikker måte.

• Vi følger gjeldende lover og andre krav som vi påvirkes av, og som kan være relatert til miljøaspekter.

• Aktivt samarbeid om miljøspørsmål med kunder, leverandører og andre interessenter.

• Alle ansatte skal være engasjerte og ha tilstrekkelig kunnskap til å utføre arbeider sitt på en miljømessig forsvarlig måte.

Oscar Samuelsson

CEO

certifikat-oppunda_285_285

Certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004